X’Kien hemm fil-Borma t’Efimova?

Segwejt b’interess dak kollu li kien ghaddej fuq il-mezzi tax-xandir u specjalment dak li beda jinghad fuq il-facebook. Nazzjonalisti ndannati ghax dak il-gideb kollu inkixef u l-partit skadut taghhom ma fadallu xejn hlief skeletri w rwieh mitlufa.

Dawn il-pcielaq qajjmu xi punti fuq il-facebook dwar l-inkjesta bl-iskop marid li minghalihom jhawwdu l-imhuh.  Nibda mill-ewwel punt.  Qed jghidu li din kienet inkjesta w mhux kawza l-qorti w allura ma tiswa xejn.  Ghandhom zball kbir.  DIN L-INKJESTA WRIET LI M’HEMMX BAZI W LANQAS SKOP GHAL KAWZA L-QORTI.

It-tieni punt li qazzuni ipecilqu w jallegaw dwaru huwa li lehqu sparixxew il-provi mill-Pilatus Bank ghax il-Kummissarju kien qed jiekol il-fenek bic-chips!  U halluna xbin!  Din l-inkjesta kixfet li l-allegati provi ma kienu xejn hlief DOKUMENTI FFALSIFIKATI.  Ukoll, kien hemm DISKREPANZI KBAR FIX-XHIEDA li nghatat waqt l-inkjesta propju minn dawk li mexxew tali hrafa.  Ma jisghux jaqghu aktar fill-baxx minn hekk.  Lanqas biss ridt nemmen meta smajt li n-Nazzjonalisti ghamlu dik l-hsara kollha lill-Prim Ministru, lil martu w lil uliedu fuq bazi ta’ dokumenti ffalsifikati.  U le!  Ara veru partit tal-imbarazz!

It-tielet  punt imma jizboq kollox.  In-Nazzjonalisti jinsabu dizgustati w ccassati li DeliaPN talab lil Simon Busullotti biex jirrizenja.  Il-bicca hi li DeliaPN jaf li dan ir-rapport tal-inkjesta kien id-DAQQA MORTALI TA’ PARTIT MKISSER u spicca ghalhekk qed jipprova jmewwet din il-kwistjoni malajr kemm jista’ jkun.  Insomma, hekk minghalih.  Minn naha l-ohra, Busullotti ghadu ma jridx jifhem li issa m’ghadux Kap tal-Partit ahseb u ara kemm ser iwarrab minn nofs.  Wahda naf, li DeliaPN qal li fetah berah il-bibien tal-Partit Nazzjonalista imma s’issa ghadni ma rajt lil hadd diehel.  Imma rajt rjus kbar hergin bid-daqqiet ta’ sieq u daqqiet ta’ ponn.

In-Nazzjonalisti minn dejjem hekk jahdmu.  Jidentifkaw persuna li qed tahdem u tikseb ir-rizultati mehtiega ghal pajjizna w jivvintaw gideb jew joholqu spins apposta bl-intenzjoni specifika li tali persuna jkissruha jew jiskreditawha.  Anki lil Neville Gafa, ezatt l-istess ghamlulu.  Infakkar fil-bawxata ta’ Terinu li kien gie mgieghel jiehu gurament falz fejn qal lil kien ra lil Strickland itir fl-arja bil-libsa tal-mazuni.  Issa uzaw lil Efimova w regghu ghamlu ezatt l-istess.

U issa, x’qed tghid Ana Gomez?  Qalulha David Casa w Tedesco Triccas li l-partit taghhom jaghmel il-hsara lill-gvern billi jivvinta stejjer imsawwrin fuq dokumenti ffalsifikati?

U issa, x’qed jghid l-Arcisqof?  Issa jaqaw m’ghandux aktar xi jghid?  Tghid ghandna nibghatuh sal-missjoni  bhala kastig biex jimmansa kliemu kif ghamlu lil Patri Mark Montebello?

Ghadu jaghmel il-gabra ghall-dik l-Efimova issa Manuel Delia?  Ghad hemm cwiec Nazzjonalisti jimpalawlha l-flus?  U zgur li tibza tersaq lejn Malta l-Efimova ghax taf kemm gidbet.

X’qed jghidu issa l-ghaqda tal-Gurnalisti tal-Unjoni Ewropea?  Dan tghid iqisuh bhala gurnalismu nvestigattiv ukoll??

U Ferris issa!  Rega’ tfacca w qed jilghabha tal-haruf tas-sagrificcju.  U hallina Ferris.  Mur sparixxi ghax xebbajtna.  Missek tmur tindifen li uzajt xogholok fl-FIAU biex tipprova timmina lill-gvern.

In-Nazzjonalisti kienu hawwru borma mhawwda sew biex minghalihom iwaqqghu lill-gvern u jirbhu l-elezzjoni.  Ghandi ghalfejn nahseb li l-kokijiet tal-borma kienu d-Dottore Austin Gatt, li kull meta nhares lejh jfakkarni f’kelb tal-pug, u dak il-gerha kkankrata ta’ Richard Cachia Caruana.  Zewg gambli li donnhom ghadhom inittnu lill-Partit Nazzjonalista bil-manuvri makkjavelljani taghhom.

Dawn mhumiex Nazzjonalisti.  Dawn kienu, ghadhom u dejjem ser jibqghu TERINISTI.

Ovvjament, m’ghandix ghalfejn nghid aktar.