Il-Bocci tal-BoccaPN

Tiftakruh lid-Dottore Andrew Borg Cardona jxejjer il-banana?  Ara m’ghandux x’jaghmel il-Bocca.  Imqar bejn jxejjer idejh biex jifrah bin-nies jew isellmilhom kif jaghmel il-Prince Charles.

Le, jifrah jxejjer il-banana.

U ara issa.  Taf x’qallu lil cameraman tat-televixin?  ‘Ghandi b*jd akbar minn tieghek’.  U dan il-bocca fejn jaf x’b*jd kellu l-camerman???  Forsi beda jnemmislu w jqishomlu b’ghajnejh??  Ma nafx jien.

Le, ma rridx inkun naf!

Insomma, mela kont diehla l-Belt u f’daqqa wahda nara lill-Bocca diehel jigri bid-deckchair f’id u b’xugaman tal-bahar fl-id l-ohra.  Iccassajt jien.  Dan fejn kien sejjer jigri bil-flip flop u bid-deckchair?  Xi kwarta wara wasalt quddiem il-Palazz u…..

Hadt xokk kbir.

Hemm quddiem wicci rajt vroma ohra.  Beach Volley go Pjazza San Gorg.  Imma ma nafx min hu dak l-imbecilli li jiguh f’mohhu dawn l-istupidagni.  Ara veru hawn faqar kulturali f’dan il-pajjiz.  U f’daqqa wahda nara lill-Bocca jipprova jaqbez ghall-ballun.  Ma ridtx nemmen lill-ghajnejja.  Kien zaqqu barra w kien liebes malja zghira, zghira bhal dawk tal-atleti tal-waterpolo.  Minghalih xi Dwayne Johnson hej!  U zaqqu bdiet tizzegleg ‘l hemm u ‘hawn qiesha balla jelly tal-frawli.  U l-bocci kbar kienu marsusin bhal zalzettiet go din l-imbierka malja daqs zizza.  Veru kbar tafux! Daqs zewg bajdiet ta’ nghamu.  U daqqa tohroglu bocca minn naha w daqqa tohroglu l-ohra minn naha l-ohra!

Beda jaqbadni ugigh kbir f’ghajnejja b’dak li kont qed nara.

Fil-pront issejjah half-time.  Dan il-Bocca mar jigri hdejn id-deckchair u hareg stocc minn gox-xugaman.  Jien hsibtu li ser jindilek bis-sunblock ghax kien ahmar nar jonfoh u jilheg.  Fetah l-istocc u beda jidlek il-bocci.

Tafu xi gralu?

Dik il-malja kienet zghira wisq ghall-dawk il-bocci kbar tieghu w IXXAWWAT.  Beda jidlek minn fuq, minn taht u jdawwar subajh maghhom.  Ommi ma!  Ma flahtx inhares aktar ghax bdejt nibza li dawn ix-xeni kienu ser jaghmluli danni permanenti f’ghajnejja.

Ajma l-bocci tal-BoccaPN!  Mhux ta’ b’xejn jaghmlu frejjeg kbar!

Din hija storja fittizzja li ghandha titqies bhala satira.