SIBNIH IS-SIGRIET T’ADRIAN DELIA!!

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2018/05/27/sibnih-is-sigriet-tadrian-delia/

Mela dil-gimgha kelli qadja l-Hamrun u mort inbill xofftejja go kafetterija.  Intasabt fuq mejda u sakemm qed nixhet iz-zokkor gol-caffe’ latte, tfacca Drinu Trin-Trin.  B’dik it-tbissima minn widna sa widna w bil-full-stop fuq geddumu.

U hemm, f’dik il-kafetterija, skoprejt l-istrategija ta’ Drinu.

Beda jdur mejda mejda, jpacpac u jlewwaq man-nies.  U gieli jitmashan u gieli jgholli jdejh u gieli jqum bilwieqfa…u sejjer.  Jqum minn fuq mejda w jmur fuq ohra.  Jippriedka bit-tama li forsi jimpressjona jew jikkonvinci lil xi naghga mitlufa.  Jien bdejt nahseb bejni w bejn ruhi, ‘Imma din x’buzullotta hi?’  U kellu wahda bjonda mieghu, le mhux Kristy, xi ohra.  Din bdiet tigbidlu r-ritratti.  U thajjart jien ukoll nigbidlu r-ritratti.  Hawn arawh idur l-imwejjed f’temp ta’ nofs siegha.  Minghalih xi vara t-tifel hej!

Qed taraw kif jistad ghall-voti Drinu?  Jaqbadhom bil-kafe’!!

Imma wkoll irrid nghidilkom li ghalkemm jien kont hemm, lili la sellimli w lanqas ma gie jkellimni.  Ovvjament li le hux.  Jien plebej irrelevant ghalih u ghal dawk tal-klikka ta’ madwaru.  Minn daqshekk, Xmun Buzullotti kien ahjar minnu. Almenu dak, kull fejn imur, jiehu id kullhadd, jitbissem u jsellem lil kullhadd.  Drinu Trin-Trin forsi meta hares lejja, jekk biss hares, rali wicc ta’ laburista w twerwer!!  Ha Ha Haj!!

Izda kif ghidtilkom,  l-istrategija ta’ Drinu hi li jdur l-imwejjed fil-kafetteriji.  Malli sarlu l-hin u telaq, fil-pront tfacca siehbu Jean Pierre Debono, Pierinu.

Ghamlu CHANGING OF THE GUARD.

U fil-pront Pierinu beda wkoll jdur l-imwejjed ixerred il-kelma tal-Partit Nazzonalista bit-tama li jkattar l-fidili.  Imma z-zejjed kollu zejjed Pierinu xbin!  Stordejtu tlewwaq lil ta’ hdejk tant li beda jhoss mohhu.

Imma fil-kaz ta’ Pierinu. Bl-ebda mod ma ridt li jhares lejja jew jigi jehodli b’idi.  Dan Pierinu nahseb li qalbu maqtugha li jnaqqar xi voti laburisti allura intefa’ jnaqqar imniehru minflok.

Jaaaaaqqqq!

Ha nghidlek, kieku dan fettillu jigi jehodli b’idi, bhal ma jghid MC Hammer nghidlu, ‘LOOK MAN, CAN’T TOUCH THIS!!’  Dabbar rasek ‘l hemm u tmissnix.

UUU-OOOO-UUU!