Lola’s Hairdressing Salon…And the rule of law

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/12/01/lolas-hairdressing-salon-rule-law/

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars…and they evaluated the Rule of Law!!

Rose:              Good morning dearies.  What a beautiful day today.

Gemma:         Bongu lil kulhadd.  Wasalna jekk Alla jrid.

Vanna:           L-ghodwa t-Tajba Lol.  Ferhana dalghodu Rowzie.  X’kien?

Rose:              The MEPs of the Ewropa are coming.  Issa they will investigate hux.  My dear beloved friend Daphne will not have given her life ghalxejn.

Vanna:           X’gejjin jinvestigaw dawn?

Rose:              The problem of the Rule of Law.

Gemma:         U allura minn Malta ser jibdew dawn?  Ghax ma jmorrux jibdew mill-Italja jew mill-Grecja.

Vanna:           Ar’hemm hej!  Kulhadd fuq ir-rubini ghaddej!

Gemma:         Ja ghajjurin.  Dawk jghiru ghalina.

Vanna:           Hekk hu.  Sew qed tghid.

Gemma:         Blajtha Rowzie hi.  Dawk gejjin Malta ghax Malta saret l-ahjar post fejn tmur tgawdi l-Milied.  Ghalhekk gejjin hawn.

Rose:              U x’inti tghid?  Dawn affarijiet serji.

Vanna:           U ejja Rowzie.  Pajjizi kbar bil-miljuni tan-nies u gejja tghidilna li dawn jimpurtom x’qed jaghmlu erba’ mitt elf ruh go din it-toqba ta’ gzira.  Biex igawdu l-Milied gejjin dawk.

Rose:              Din serja tafux.  Spiccajna m’ghandnix Rule of Law.  Tafu what it means?  For example, jigi xi hadd jisraq lil Vanna u hadd ma jaghmillu xejn.

Vanna:           U int min qallek li xi hadd irid jisraq lili?

Rose:              U dak an example.  Jew xi hadd joqtlok u he gets scot free ghax the Kummissarju is eating rabbit bic-chips.

Vanna:           U int min qallek li xi hadd irid joqtol lili?

Rose:              U dak ezempju biss tajtek biex tifhimni.

Vanna:           Orrajt mela.  Ha naghtik ezempju jien mela biex tara jekk fhimtekx sewwa.  Jekk xi hadd jigi jisraq lilek, johrog scot free u naghtuh midalja ghax qazzistna tiftahar bil-karrozza gdida, bic-crieket kbar u bil-wizna deheb li tilbes.

Rose:              Le mhux hekk.

Vanna:           Ha naghtik ezempju iehor.  Jekk xi hadd joqtlok, he gets scot free u naghmlulu bust  fuq Kastilja w party ghax helisna minnek.

Rose:              Int impossibbli Vanna pupa.

Vanna:           Qed tara kif fhimtek Rowzie hi.  Int ma fhimt xejn ghadek.  Biex xi hadd jaghmillek xi azzjoni hazina, bilfors li int tkun ghamiltlu xi hsara w pattihielek.  U ma nkomplux nifirhu bl-ajuplani tal-karti w nsemmu lil Dafni tal-Bidnija bhal kieku kienet is-Santa Kjara.

Gemma:         Il-qaddisin fis-sema biss issibhom.

Vanna:           U x-xitan qieghed bilqieghda hdejja w huwa nazzjonalist!