Il-Kannabis, Xi Gralu Delia u l-Pirati.

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/11/26/il-kannabis-xi-gralu-delia-u-l-pirati/

Ma kienitx kannabis!  Kull fejn qed immur u nhares, donnu qed nara din l-imbierka kannabis kullimkien.

Mela bdejt narma tal-Milied u ma jonqosx li narma l-presepju.  Kull sena dejjem inzid xi haga gol-presepju.  Din is-sena iddecidejt li mmur nixtri aktar naghag ghax joghogbuni fil-presepju jduru.  Insomma, sakemm kont qed indur gol-hanut, minn taht il-ghajn bhal rajtlu boroz fuq boroz tal-kannabis.  Waqaft hesrem.  Ghal mument gejt fid-dubju.  Ersaqt vicin u kienu boroz tal-haxix tal-presepju.

Mort nixtri ponsietta.  Jien tal-plastik nixtri ghax kull xitla tmutli.  Hekk tal-plastik nerga nohrogha is-sena d-diehla.  Qieghda hemm nistenna biex inhallas u ergajt bhal rajt blokki fuq blokki tal-kannabis.  Hsibt li qed niggennen.  Ersaqt vicin sew u kienu blokki bhal sponoz iebsin li juzaw ghall-flower arrangements, oasis jghidulhom!  Ara veru bellhu lil poplu b’din il-kannabis.

Imma l-kbira kienet malli wasalt id-dar u hsibt li rajt lil dak ta’ faccata tat-triq tieghi b’ponn kannabis f’idu.  Teptipt wahda ghajnejja w flejt sew x’kien qed jaghmel.  Kien qed inaddaf il-guzwajer tat-toqba tal-bitha minn naqal li kaxkret ix-xita.

Ara veru qazzuni bil-kannabis tiela’ w kannabis niezla.  Qed naraha kullimkien.  Bhal dahlitli go mohhi.

*************************************

U llum ergajt gibtilkom zewg ritratti ta’ sehibna Dottore Adrian Delia.  Araw naqra xi gralu miskin.  Taf kemm ghajjat u werzaq.  Dik Kristy, bit-takkuna stiletto, ma sabitx minn fuq xiex tghaddi.  Rifsitlu subajh il-kbir ta’ saqajh w tghidx kemm beka.

‘Ajma, Ajma.  Irfistli fuq subajja ta’ saqajja.  Qiesek it-tigiega l-ghamj !  Kwaz qtajtuli barra.  Ajma, Ajma!  Aaaaagh!  Aaaaaaagh!’

…..u ma nghidilkomx kemm dam jibki minghajr gazaza.

Imma dak in-nhar veru nzertat gietu hazin.  Kien ilu jixrob u jlahlah grizmejh wara kull pawza mix-xenati li beda jaghmel waqt li kien qed jindirizza lit-tesserati.  Tazza wara l-ohra, intliet il-buzzieqa.  Meta ma setax jistaporti aktar, telaq jigri saqajh ma’ dahru lejn it-toilet.  Imma sabu maghluq ghax kien hemm xi hadd gewwa.  Tghidx kemm ghajjat u beka barra.  Kienet ser tahrablu.  Beda jross saqajh ma xulxin forsi jzommha.  Jibki w jghajjat u jaghti bil-ponn mal-bieb……

‘Iftahli ha nidhol.  Xil-*)*tft%&”$%”ui<:@:kh qed taghmel hemm gew.  Ha tahrabli.  Iftah qed nghidlek.  Ohrog minn hemm.  Aaaaagh!  Aaaaaaagh!’

…u ma nghidilkomx xi gralu minghajr harqa.

************************************

Tiftakruhom hux il-pirati?  Dawk kollox bil-wahda.  Ghajn wahda mghottija.  Sieq wahda tal-injam.  Pappagall fuq spalla wahda.  Insomma, kollox bil-wahda.  U mela nghidilkom li go dan ir-rahal partikolari go Malta, ghandhom iz-zebra crossings tal-pirati.

Tafu ghaliex?

Ghax go dan ir-rahal iz-zebra crossings kollha ghandhom boccu orangjo wiehed fuq naha wahda biss.  Suppost ikollom wiehed fuq kull naha.  Imma dawn, kif ghidtilkom, zebra crossings tal-pirati.  Boccu jteptep fuq bankina wahda biss.

Kompli Guz!  Gimgh’ohra insibilkom xi ritratt iehor.