Lola’s Hairdressing Salon…And the budget post-mortem

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars…and they discussed the budget!!

Gemma:         Bongu Lola.  Ajma, ghadda l-budget.  Kif xbajt nisma.  Ta’ kull sena din.

Vanna:           L-Ghodwa t-tajba Lollie.  Kemm ghandna Prim Ministru bravu.  Titpaxxa. Rajt x’budget ghamel.  Budget ta’ elezzjoni!  Dejjem iqassam il-gid Joseph Taghna.

Rose:              Good Morning pupi qalbi.  Nahseb li we were not listening to the same budget Vanna dearie.

Gemma:         Bdejna bil-budget haw’ukoll.  Stordewni Lola.  Donnu go Malta kulhadd wehlitlu d-diska.

Vanna:           Rowzie hi, budget bhal dak qatt m’ghamiltu bhalu.  Is-second time buyers naqqsilhom l-ispejjez….

Rose:              U zgur so that all those vacant apartments forsi they get sold.  Jimpala lil Sandro Chetcuti & Co. tal-MDA as usual.

Vanna:           Il-vakejxin lijf li serqilna Gonzi taghkom ser nohduhom lura…

Rose:              Eh, and that is distribution of wealth according to you?

Vanna:           Il-penzjoni ser tizdied….

Rose:              A few Euros so that people like you have something to smile about.

Vanna:           U tal-bini vojt ser jaghti 25,000Ewro lis-sidien biex jirrangawhom u jinkrew mill-hawzing.  Iqassam il-flus.  L-eluf qed iqassam.

Rose:              U ejja Vanna.  Dik l-iskema ilha hemm u kienet a failure.  That is just a recycled proposal.  Wahda bhalek tifrah biha.

Vanna:           U ghat-toroq qed jinvesti l-miljuni…

Rose:              Diga bdejna bl-iskuzi.  First he has to set up the Roads Agency and then they have to do recruitment u forsi xi darba jghidilna what plan he has to actually reduce traffic.  Long term plan.  X’hemm pjan?  Paroli only.

Vanna:           Ha nghidlek wahda Rowzie hi.  Biex taghmel pjan, irid ikollok il-flus.  Bla flus, la tghannaq, la tbus u lanqas ma tibni toroq.  La hemm il-flus, kollox isir.  Fi zmienkom kellna kaxxa vojta bla flus u ARRIVA sploduta.  Issa ghandna ekonomija li hija l-ghira tal-Ewropa.

Rose:              Inti bis-serjeta’ Vanna dear?  Ghidli int xi proposta ghamel to regenerate the economy or to develop new economic sectors.  Xejn.

Vanna:           Tibzghax issa Joseph il-Kbir Taghna jkompli jispjegalna fid-dettall u tibda tara, tisma u titwerrec int.  Ghandu idejat kbar Joseph ghal Malta.  Idejat biex naghmlu l-flus.

Rose:              Of course, like the passport scheme hux?

Vanna:           Mela xiex.  Issa pajjizi tal-Ewropa qed jikkupjawha l-iskema tal-passaporti taghna.  Tawhielek ir-risposta.

Rose:              Issa r-risposta jaghtiha lilek Dr Delia.  Issa tara his budget speech and everybody will understand what a great new leader we have.

Vanna:           Xi grejt lijder?  Lanqas ghadu jaf x’laqtu.  Lanqas ghall-hatra ma kien kapaci jasal fil-hin.  NEW Way ukoll!  Issa nisimghuh jpeclaq dwar il-budget u niskopru kif jirranguna STUPID Way.  Jaghtina xi pjan imqartas ghat-traffiku li jkun WRONG Way.  U meta fl-ahhar jghaddilu l-hin u jaghfsulu l-buttuna ta’ geddumu biex jaghlaq halqu, nghidulu GO AWay.  U waqt li hiereg, Joseph ifakkru min hu Prim Ministru u jghidlu ‘Xbin, kompli sodd b’subghajk ghax hawnhekk MY Way’.