Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/09/03/yubby-dibby-dibby-dibby-dibby-dibby-dibby-dum/

Photo credit: The Malta Independent

Mur ghidilna li kellu jkun id-Dia Delia biex lil General  Daphne Caruana Galizia johorguha mill-lampa t’Aladin fejn kienu eziljawha!  X’jifirhu l-ispiji tal-legjuni taghha.  Kollha jigru bil-kamera tar-ritratti jew bil-mobile f’idejhom.  Rajthom x’ritratt gabulha lil General venerat taghhom, eh?  Ritratt esklussiv.   Ritratt ta’ barra minn hawn.  Qabduh lid-Dia.  Qabduh jiffanga go pizza ma’ tlett ihbieb madwar mejda.  Tlett minn nies li donnhom harbu minn novella ta’ Stephen King.  U le, fejn kien mar mohhkom?  Mhux go Soho kien.  Gol-Hamrun kien.

U taf x’qallu Eddie,

‘If you were a good man,

Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.

All day long you’d biddy biddy bum.

If you were a saintly man.

You wouldn’t have to lie hard.

Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.

If you were a biddy biddy decent,

Idle-diddle-daidle-daidle man.’

 

Il-fatt biss li id-Delli Portelli thalla jikkontesta ghall-Kap juri l-epitoma tal-falliment u kollass totali tal-Partit Nazzjonalista u ahjar imur jinheba go dak ic-cilindru tal-hgieg Ii ghandhom  f’tal-Pieta.  Ta’ sebghin sena d-Delli ghadu ma tghallem xejn.  Ghadu b’idejat sgassati bhalu u fid-dibattitu m’ghogobni xejn.  Hin minnhom hsibtu ser jeghleb bi sturdament fuqu.  Wara qaluli li dak dejjem hekk!  Ukoll!

U taf x’qallu Eddie,

‘If you were a young man,

Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.

All day long you’d biddy biddy bum.

If you were a loan-free man.

You wouldn’t have to worry hard.

Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.

If you were a biddy biddy muscled,

Idle-diddle-daidle-daidle man.’

 

….u ghandna l-kontestant klassiku, id-Dici Perici.  Lil dan ghadni ma qbadtx art x’il-marelli jahbat.  Donnu ma tantx kellu aptit jikkontesta ghall-Kap tal-Partit.  Qiesu mqanzah narah jien.  Trid timbuttah biex jimxi u trid tiftahlu halqu biex jitkellem.  Brodu ghageb!  Jekk jitla’ dan, l-aktar forsi biex jkun feles biex isoddu toqba sakemm isibu lil xi hadd ahjar.

U taf x’qallu Eddie,

‘If you were a relevant man,

Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.

All day long you’d biddy biddy bum.

If you were a useful man.

You wouldn’t have to try hard.

Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.

If you were a biddy biddy notable,

Idle-diddle-daidle-daidle man.’

 

Said id-Daid li miskin ghadu jrid jaqsam il-fliegu ghax il-mina taht l-art ghadha ma nbnietx.  Jirringrazzja l’Alla li m’ghandux xi zewg ghajjurin icarrtulu t-tajers u jigirfulu l-karrozza kif gralu siehbu Charlot ta’ Wied il-Ghajn.  Anzi Charlot malajr jirranga ghax, kif qaluli, ghamel ghomru w zmienu panel beater isewwi fil-karrozzi qabel ma beda jiehu l-promotions taht gvern Nazzjonalista!

U taf x’qallu Eddie,

‘If you were a naughty man,

Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.

All day long you’d biddy biddy bum.

If you were a pompous man.

You wouldn’t have to fight hard.

Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.

If you were a biddy biddy bad,

Idle-diddle-daidle-daidle man.’