Busuttil u Daphne Malta FLIES mhux Malta FILES!

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/05/23/busuttil-u-daphne-malta-flies-mhux-malta-files/

Din kollha bdiet meta l-Prim Ministru habbar li Malta rregistrat qliegh fl-gheluq s-sena finanzjarja.  Dan kien rizultat ta’ hidma u ghaqal minn Gvern Laburista.  Ghaqal li kien xprunat u mfassal mill-Prim Ministru, Joseph Muscat w mill-kabinett tieghu.  Sirna l-ghira tal-pajjizi Ewropej, ghax hadd ma rnexxielu jaghmel passi ta’ ggant fit-tmexxija w zvilupp tal-finanzi tal-pajjiz u hadd ma rnexxielu jnaqqas il-qaghad bhal Malta.

Malta taghna, fejn tant ahna zghar li lanqas biss nidhru fuq hafna mapep!

Imma kullhadd qabdu wgigh ta’zaqq!  U f’daqqa wahda tfaccaw il-Malta Files.

Il-Malta Files huma kritika tas-sistema ta’ incentivi fiskali li thaddem Malta.  M’hemm xejn illegali fl-proceduri tal-Malta Files.  Tiskanta hux.  Pajjizi kbar qed jghiru ghas-sistema fiskali taghna.  Hekk hu.  Anki pajjizi kbar ghandhom l-gheneb qares!

Imma kumbinazzjoni l-ugigh ta’ zaqq issa beda.  Kieku dawn il-Malta Files faqqsu xaghrejn ilu, konna forsi nifhmu li hargu minn xi Bajda tal-Ghid.  Imma issa?  F’nofs Kampanja Elettorali?

Dan mhux kaz ta’ Malta Files.  Dan huwa kaz ta’ Malta Flies.  Iva. Flies, dubbien li bdew itiru bil-hama mill-Bidnija u minn tal-Pieta’ u garrew il-hama barra minn Malta biex jaghmlu hsara lil pajjizna.

Flies, iva, dubbien li jpoggi fuq il-hmieg u jcappas u jinfetta kull fejn imiss.

Flies, iva, dubbien li tar mal-erbat’ irjihat biex hammeg ir-reputazzjoni ta’ Malta.

Flies, iva, dubbien li konvenjentament ma semmiex li l-maggoranza tal-kumpaniji tal-Malta Files infethu fis-snin 2011 u 2012.

Mhux ta’ b’xejn Dr Simon Busuttil qed jghid li jrid jibda ndaddaf.  U zgur li hekk irid jaghmel ghax hadd daqsu ma jaf kemm u fejn xerred u cappas isem Malta bil-hama tal-ghira u tal-kilba ghall-poter tieghu w ta’ shabu.

Bhal flies, dubbien, ser itir madwar id-dinja jilghaq il-hama li xerred hu w l-Arguzin tieghu Daphne tal-Bidnija.

Ara veru jrid ikollok wiccek kollu mcappas bil-hafur biex thammeg pajjizek u mbaghad tmur tikkwota w tghid li thobb lil Malta bhall-Perit Dom Mintoff!

Isthi Busuttil!